Dr Chitsanucha Paladraksa (Dr Jam)

ทพญ ชิษณุชา ปลัดรักษา (คุณหมอแจม)

การศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยนเรศวร