Dr Nutcha Wuddhiwigaigan (Dr Nune)

ทพญ ณัชชา วุฒิวิกัยการ (คุณหมอนุ่น)

การศึกษา

-การศึกษา ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย