Dr Paweena Kulpiyawaja (Dr Bow)

ทพญ ปวีณา กุลปิยะวาจา (คุณหมอโบว์)

การศึกษา
-ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางทำงานคุณหมโบว์
สาขาสยาม
วันอังคาร