top of page

ตรวจฟัน,ผ่าชิ้นเนื้อพิสูจน์,ตรวจสภาพประสาทฟัน,ค่าปลอดเชื้อ,Dental Check Up,Biopsy,EPT (Electric Pulp Testing),Sterilization Fee,Check up

Check Up

ตรวจรักษา

bottom of page